ಪಾಶ್ಚರ್ ದ್ರವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಅಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ಕೊಳವೆ

WhatsApp ಆನ್ಲೈನ್ ಚಾಟ್!